INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Ing. Mgr. Krystyna Urbánková

se sídlem Za Kovářským rybníkem 269, Praha-Šeberov 149 00

IČ: 04225767

DIČ: 8362045076

www.nejkabelka.cz

(dále jen „NEJKABELKA.CZ“)

 

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

NEJKABELKA.CZ zpracovává osobní údaje subjektů údajů poskytnutých elektronicky (prostřednictvím webu: www.nejkabelka.cz) pro účely uzavření smlouvy, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefon (dále jen „osobní údaje“).

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

NEJKABELKA.CZ zpracovává osobní údaje:

 • poskytnuté elektronicky (prostřednictvím webu: www.nejkabelka.cz) o (i) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely registrace, zřízení a vedení uživatelského účtu a (ii) z titulu plnění smlouvy, přičemž účelem zpracování je kontraktace a realizace kupní smlouvy.

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje bude NEJKABELKA.CZ uchovávat:

 • při zpracování založeném na souhlasu subjektu údajů po celou dobu trvání registrace a vedení uživatelského účtu a dále po dobu nezbytnou k ochraně práv NEJKABELKA.CZ související s vedením dokumentace nezbytné pro doložení souladu s Nařízením, a to po dobu následujících 5 let od ukončení registrace;
 • při zpracování založeném na plnění smlouvy, po celou dobu plnění smlouvy a dále po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou jsou osobní údaje uchovávány s ohledem na běžné i speciální promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále s ohledem na povinnosti uložené na základě zákona (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 15 let.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEJKABELKA.CZ zpracovává osobní údaje manuálně prostřednictvím svého majitele. Zpracováním osobních údajů může NEJKABELKA.CZ pověřit v souladu s čl. 28 Nařízení třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, externí účetní společnost, poskytovatele IT služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny NEJKABELKA.CZ (i) na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností NEJKABELKA.CZ subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů, či (ii) v souvislosti s oprávněným výkonem práva NEJKABELKA.CZ v souladu s výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. správní úřady, orgány státní správy).

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů (fyzické osoby) mají následující práva ve vztahu ke zpracování osobním údajům NEJKABELKA.CZ:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
 • právo na výmaz osobních údajů – tzv. „právo být zapomenut“ (čl. 17 Nařízení),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení),
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení),
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na souhlasu (čl. 13 odst. 2 písm. c) Nařízení). Souhlas je udělován v případě registrace na webu www.nejkabelka.cz zcela dobrovolně a může být kdykoliv odvolán; bez udělení souhlasu není možné pro subjekt údajů zřídit a vést uživatelský účet.

NEJKABELKA.CZ přijala vhodná technická a organizační opatření, aby umožnila výkon výše uvedených práv subjektům údajů, zejm. zajistila prostřednictvím použitých technických prostředků možnost úplného vyhledání všech osobních údajů v systémech NEJKABELKA.CZ.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči NEJKABELKA.CZ na základě žádosti, kterou lze učinit:

 1.        písemně na adrese sídla NEJKABELKA.CZ: Ing. Mgr. Krystyna Urbánková, Za Kovářským rybníkem 269, Praha-Šeberov 149 00
 2.        elektronicky na e-mailové adrese NEJKABELKA.CZ: info@nejkabelka.cz

Pro účely identifikace je třeba v žádosti uvést alespoň jméno, příjmení a email pro ověření totožnosti žadatele. NEJKABELKA.CZ je oprávněna – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit totožnost žadatele i jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté při registraci na webu NEJKABELKA.CZ a/nebo ve smlouvě uzavřené s NEJKABELKA.CZ, či výzvou k doložení dalších informací o osobě žadatele.

Domníváte-li se, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:posta@uoou.cz).


(c) 2017 - 2021 Nejkabelka.cz | prodej dámských stylových kožených kabelek